การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำลูกเสือในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมในการต่อต้านยาเสพติด มีลูกเสือเข้าร่วมอบรม จำนวน 27 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 216 คน คมในการต่อต้านยาเสพติด มีลูกเสือเข้าร่วมอบรม จำนวน 27 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 216 คน