สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๒๓ โรงเรียน เพื่อจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเขียนโครงการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓