สพม.34 พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

สพม.34 จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานการเงิน,บัญชีและพัสดุ ในสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรของ สพม.34 รวมทั้งสิ้น จำนวน 147 คน โดยนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ เพิ่มพูนความรู้ ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานฯ กล่าวว่า ปัจจุบันภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อมุ่งหวังประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ต้องใช้จ่าย อีกทั้งได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้มากขึ้น เช่น National – e Payment มีการยกเลิก แก้ไข และตรากฏหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการเงินการคลังของประเทศอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมในวันนี้ จึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย อีกทั้งยังจะได้สื่อสาร ทำความเข้าใจในเรื่องการบริหารงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน คุณปนัดดา รัตนวรรณี นักวิชาการคลังชำนาญการ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่อนุเคราะห์สถานที่ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้