สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  โดยมี นายทวี แพงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย อีกทั้งเพื่อฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเองมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นางสมจิตต์  รวมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  นางสราญจิต  สรรพาวุธ ครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านดอนฮี และคณะ เป็นวิทยากร

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูปฐมวัยทุกคนของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 8  รวมทั้งสิ้น 150 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 2  :  ข่าว

ชนิดาภา  ศรีวะรมย์  :  ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)