หนึ่งเครือข่าย หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ NEW DLTV สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ให้เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม : หนึ่งเครือข่าย หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ NEW DLTV  ณ ห้องสีหราชบอลรูม  โรงแรมสีหราช  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีเป้าหมาย หนึ่งเครือข่าย หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ NEW DLTV  เพื่อขยายผลให้โรงเรียนใกล้เคียงได้ “เรียนแบบ” ไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างทั่วถึงทุกโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนหรือครู บุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110  โรงเรียน 130 คน ดำเนินการประชุมรูปแบบการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สพป.พิษณุโลก เขต 1  และการเสวนาสะท้อนผลสำเร็จ ข้อจำกัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ NEW DLTV โดยผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1