ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ โดยมีการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ เช่น โครงการรถไฟคู่,พื้นที่สำหรับบรรจุและขนถ่ายสินค้า,ความสารถในการรองรับการเก็บขนและกำจัดขยะ,การใช้ทรัพยากรน้ำ,การมีขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว,แนวทางในการบริหารจัดการการใช้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน,ความเพียงพอด้านการบริหารการศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น ณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี