สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเป็นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูในสังกัด จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 สำรวจข้อมูลบ้านพักครูและจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าก่อสร้างบ้านพักครูเขตพื้นที่การศึกษา และค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และตรงตามความจำเป็นขาดแคลน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1