สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ป.1 – ป.3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรวม การพัฒนาสื่อนวัตกรรมแก้ปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้นักเรียน ป.1 – ป.3 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล และอำเภอป่าติ้ว โดยมี นายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาครูผู้เป็นนักการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้เกิดความสนใจและนำไปสู่การพัฒนาการในด้านต่างๆ ของนักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูประจำการผู้รับผิดชอบเด็กพิการเรียนร่วม (บกพร่องทางการเรียนรู้) หรือครูผู้สอนสาระภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนละ 1 คน  วิทยากรในการให้ความรู้ คือ คุณครูกฤษณาพร  สายคำวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาดี (คุรุประชารัฐ) และคุณครูนวลฉวี ฬานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวจริยา กรุณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต 2 :  ภาพ/ข่าว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)