สพป.ลพบุรี เขต 1ฬรับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์และลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบางลี่ เพื่อรับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์ “การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” สังกัด สพฐ. ประจำปี 2562 จาก สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รับการตรวจติดตามเชิงประจักษ์ “การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” สังกัด สพฐ. ประจำปี 2562 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 จากนางอังคณา สุขเสวี รองผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ และนางสาวสินีนาถ เศวตสุพร เป็นคณะผู้ตรวจฯ ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ และลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจติดตามเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวิชัย ม่วงจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางลี่ เป็นผู้บรรยายสรุปวิธีและผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อาทิ การสร้างภูมิคุ้มปัญหายาเสพติด (กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function : EF ระดับปฐมวัย อนุบาล 2-3 โดยดำเนินกิจกรรม 6 กิจกรรมด้วยการบูรณาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตัวเองได้มากที่สุด ทำให้เกิดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ คือ ครูผ่านการอบรม 1 คน และนักเรียน 11 คน และเชิงคุณภาพ คือ นักเรียนมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เต็มศักยภาพ) และมีการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกัน เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าวุ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง เพื่อประสานการปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่นและตำบล  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)