เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 ก.ค. 62 ที่ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ
ชิตยะวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ โดยมี น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ


น.ส.พยัตติกา ห้วยจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองนาเวียง กล่าวต่อไปว่า ร.ร.บ้านหนองนาเวียง อ.น้ำเกลี้ยง เป็น ร.ร.ขนาดเล็ก มีนักเรียน จำนวน 81 คน ครู จำนวน 4 คน มีพื้นที่ในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น ร.ร.ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และได้มีการจัดทำประชารัฐร่วมกับภาคเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้า จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ บริษัท ศรีสะเกษ ไพศาลวิทยา จำกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใช้สื่อมัลดิมีเดีย ไดเนท (DynEd) มาใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จนสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ยังได้มีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสื่อมัลติมิเดีย ไดเนท (DynEd) มาใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ร.ร.บ้านหนองนาเวียง พร้อมด้วย เครือข่ายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐาน จ.ศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกเครือข่ายใน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 215 เครือข่าย อีกทั้งยังได้มีการจัดการแสดงผลงาน Best Practice ของ ร.ร.ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 25 ร.ร. ในงาน “พลิกครูไทยสร้างเด็กไทย 4.0” ซึ่ง ร.ร.บ้านหนองนาเวียง ยังเป็น ร.ร.ต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ (DynEd) ประเทศไทย ประจำปี 2560 จัดระหว่าง สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ทิชชิ่งทอยส์ จำกัด

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำคำศัพท์และไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดเป็นหลัก แต่กลับพบปัญหาสำคัญคือ ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working Language” ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาตน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภาพ/ข่าว