สพป.ยะลา เขต 3 จัดค่ายปฏิบัติธรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลุกพลังคุณธรรมในใจครูและนักเรียน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดค่ายปฏิบัติธรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปลูกพลังคุณธรรมในใจครูและนักเรียน รวมถึงส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตระหนักถึงการทำความดี มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมที่เข้มแข็งส่งผลให้ชีวิตและจิตใจมีความสุข โดยมีนายวัชระ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน และมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วม 326 คน 16 โรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ ณ วัดพุทธาธิวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาหลายด้าน ที่สำคัญประการหนึ่งคือบุคคลในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรมเสื่อมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาประพฤติปฏิบัติ ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และเนื่องจากศาสนาเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคน สังคมและประเทศชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้ตระหนักเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ที่มุ่งส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เกิดการพัฒนาอารมณ์ จิตใจให้ดีขึ้นและสร้างความตระหนักให้เห็นปัญหาของสังคม และร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อปลุกพลังให้เยาวชนมีเกราะป้องกันด้วยการให้ความรู้ สร้างความดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดค่ายปฏิบัติธรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชน ในสังคมเพิ่มสูงขึ้น และเป็นการปลุกพลังในการพัฒนาจิตใจครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้เข้มแข็ง มีความสงบ ร่มเย็น มีความสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายในค่ายได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมการบรรยายธรรมของนักเรียน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีของนักเรียน และกิจกรรมการเขียนเรียงความ ตลอดจนรวมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นต้น

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ภาพ