สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 1 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 55 หลัง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาการขอรับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของข้าราชการครู โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สำรวจความต้องการของโรงเรียนในการขอรับงบประมาณ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรงบประมาณ กรณีปรับปรุงซ่อมแซม ต้องเป็นบ้านพักครูที่มีครูพักอาศัยอยู่จริง ในปัจจุบัน , มีความชำรุดทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย และสภาพบ้านพักมีความเสี่ยงภัยต่อครูผู้พักอาศัย , กรณีบ้านพักอื่นๆ ที่มีครูพักอาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้แล้ว ให้สามารถของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมได้ เช่น บ้านพักภารโรงที่จัดให้ครูพักอาศัย บ้านพักแบบสร้างเองจากงบประมาณอื่นๆ ในส่วนกรณีก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนจะเสนอขอก่อสร้างบ้านพักครู ต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกและจำเป็นต้องพักนอน เช่น พื้นที่สูง เกาะแก่ง ,เป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนบ้านพักครู และมีครูต้องการเข้าพักอาศัย , กรณีที่จะเสนอขอบ้านพักครูแบบ สปช. 303/28 (บ้านพักครูแบบเรือนแถว) ต้องมีครู ต้องการพักอาศัยไม่น้อยกว่า 6 ครอบครัวในโรงเรียนเดียวกัน หรือโรงเรียนใกล้เคียงนั้น ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ขอเพื่อก่อสร้าง จำนวน 1 โรง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวน 17 โรง 55 หลัง ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูภายใต้งบประมาณหนึ่งล้านบาท โดยจะเรียงลำดับความสำคัญที่จำเป็นมากที่สุดมาก่อน สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรก็จะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ปรับปรุงในรอบต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว