ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนหลักสูตร“ทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ” เดินหน้าเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในสังกัด สพม.15

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15  จัดประชุมสัมมนา“ทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพจะสร้างอนาคตให้นักเรียนมีอาชีพได้อย่างไร” โดยมี นายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษาคัสเตอร์ที่ 7  ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์ จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษเรื่อง​ ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน​การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และร่วมเป็นเกียรติ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและยะลาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในโอกาสนี้นายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษาคัสเตอร์ที่ 7 ได้ให้เกียรติพบปะผู้บริหาร ครูโรงเรียนในสังกัดอีกด้วย โดยมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนหลักสูตรทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ ในหัวข้อ “สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่กับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา และ เสวนาในหัวข้อ “ทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพจะสร้างอนาคตให้นักเรียนมีอาชีพ ได้อย่างไร” ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายท่าน ดร.สุเทพ​ ชิตยวงษ์​  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการบริหาร และข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพ และความร่วมมือการจัดทวิศึกษา การบูณาการเชิงบริหาร บูรณาการการเรียนการสอน ความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กอปรกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ณ ห้องพิมพ์มาดา 3 โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี