สพฐ.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เกิดขึ้นจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาฯ เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล กันดาร ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี โดยเริ่มดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาระหว่าง ปีการศึกษา 2560 – 2577

โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับการจัดสรร ปีละ 210 ทุน และในทุกปีการศึกษาจะมีนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคือระดับอุดมศึกษา สพฐ. เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยได้ดำเนินการปัจฉิมนิเทศ เพื่อแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้นำการวางแผนการศึกษาต่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาสมตามความมุ่งมั่นแล้ว จะได้นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป . ทั้งนี้โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 469 คน ประกอบด้วย นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีฯ จำนวน 210 คน ครูผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 210 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 49 คน

ซึ่งจะมีการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมพลังและคุณธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีฯ ,การอภิปราย การให้ความรู้ GAT – PAT (ภาษาไทย – อังกฤษ – คณิตศาสตร์) ,การอภิปราย แรงบันดาลใจสู่อนาคต ,การบรรยาย จิตวิทยาวัยรุ่น ,กิจกรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เจ้าฟ้าของคนเดินดิน” ,กิจกรรมพลังและคุณธรรม นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารีฯ ,การอภิปราย แนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ,กิจกรรม บายศรีและจุดเทียนแห่งปัญญา และการอภิปราย การส่งต่อนักเรียนทุนฯ เพื่อส่งต่อนักเรียนทุนฯ สู่ระดับอุดมศึกษาที่ดีต่อไป

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล