เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายหน่วยพัฒนาที่ 7 จังหวัดนครนายก

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 7 รุ่นที่ 8/2562 ระหว่างวันที่ 15 – 22 กรกฎาคม 2562 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจากผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 290 คน และ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 307 คน โดยมีนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการ ตลอดจนวิทยากรพี่เลี้ยงร่วมให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พร้อมนำความรู้ที่ได้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีดาแกรนด์บอลลูม สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก