สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็นครูผู้สอนชั้น ป.1

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดเลขเป็น ณ ห้องประขุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวศุภมาศ คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์และวินิจฉัยผู้เรียน เรื่องการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 โรงเรียนๆละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2