สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล  1 โรงเรียนคุณภาพ)”

วันที่  18   กรกฎาคม   2562     สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล  1 โรงเรียนคุณภาพ) ”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการถอดบทเรียน และเพื่อให้ ผอ.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   44  โรงเรียน   จัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานฯ /มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  /การสอนวิทยาการคำนวณ (Coputing  science) /การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  และการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน   เน้นการพัฒนา ติดตาม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ  ณ  ห้องประชุม  1