สพป.ยะลา เขต 3 จัดประชุมสร้างการรับรู้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น . นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษามีความรักองค์กร ด้วยกิจกรรม OD โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และถอดบทเรียนการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศทำอย่างไรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนสพป.ยะลา เขต 1 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากการบริหารงานที่ผ่านมา พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความหลากหลายของบริบทและปัจจัยการทำงานที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศนั้นสิ่งแรกต้องสร้างความเป็นเอกภาพด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคคล  และด้านฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จึงได้กำหนดประชุมสร้างการรับรู้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดฐานข้อมูลสารสนเทศของตนเองอย่างเป็นระบบ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้รับบริการมีความพึงพอใจ สามารถพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล และบุคลากรมีคุณภาพ

เกสรี  ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 /พิมพ์ชนก เลขานุการ ข่าว