การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่8 รุ่น 9/2562

วันที่ 17 ก.ค.62 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานพัฒนา หน่วยพัฒนาที่ ๘ รุ่นที่ ๙ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครั้งนี้ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17 – 24 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากจังหวัด ทั้งหมด 15 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 12 คน ราชบุรี 1 คน กาญจนบุรี 14 คน ลพบุรี 2 คน นครปฐม 28 คน ตราด 9 คน จันทบุรี 20 คน ชลบุรี 18 คน ระยอง 21 คน สระแก้ว 37 คน สมุทรปราการ 39 คน ปทุมธานี 30 คน นนทบุรี 20 คน พระนครศรีอยุธยา 48 คน กรุงเทพมหานคร 5 คน รวม 304 คน 

ภาพลิงค์ 1