การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching Mentoring

ด้วย สพฐ. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching Mentoring จำนวน ๔ รุ่นๆ ละ ๖๐ คน และขอให้ สพท. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ เขตละ ๑ คน เข้ารับการอบรม โดยรุ่นที่ ๑ กำหนดอบรม ในวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

หนังสือแจ้ง ทุกเขต

รายละเอียดการอบรม AL

ใบสมัคร อบรม AL

กรอบหลักสูตรอบรมAL