สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 20 กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่  20-21 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  รุ่นที่ 1-8  จำนวน  13  โรงเรียนๆ ละ  1  คน   (ทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ  หรือเปลี่ยนสายงาน)   และรุ่นที่  9   จำนวน  56  โรงเรียนๆ  ละ  2  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  125  คน  โดยนางนภาภรณ์  อากาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ทั้งนี้  ก่อนเปิดการอบรม  ประธานในพิธีและผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์