สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ในวันที่  20  กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ได้รับมอบมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  โดยมี นายทวี  แพงศรี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.ยโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้  1) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย  2) เพื่อที่จะฝึกการสังเกตุ รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3) เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ  ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวันที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต 2 :  ข่าว

ชนิดาภา ศรีวะรมย์  :  ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)