สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน  สำหรับครูผู้สอนที่จบเอกภาษาอังกฤษ  โครงการยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ  ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบเอกภาษาอังกฤษ  รวมทั้งสิ้น  125  คน  โดยนางสาวสุพัตรา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2