อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธโรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เป็นประธานและพบปะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการอบรมทดแทนให้กับโรงเรียนที่ครูเกษียณอายุราชการ หรือเปลี่ยนสายงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube ของ สพฐ. และของ สสวท. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นมาในครั้งนี้