ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาพื้นฐาน รร.วัดหนองครก

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ ค่ายบูรณาการสะเต็มพื้นฐาน  (Integrated Basic STEM Camp) ตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวังเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ดังนี้  ฐานที่ ๑ คณิตคิดสนุก ฐานที่ ๒ วิทยาศาสตร์หรรษา ฐานที่ ๓  สะพานสานรัก ฐานที่ ๔  Basic STEM และฐานที่ ๕ การนำเสนอข้อมูลและอภิปราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน ๑๖ คน  โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน