สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบาย ๑๐ อ. สู่ความเป็นเลิศ (๑.อ่านเก่ง เขียนสวย ๒.O-NET เป็นหนึ่ง ๓.อาเซียนสร้างสรรค์ ๔.อังกฤษสื่อสาร ๕.ICT เพื่อการเรียนรู้ ๖.องค์คณะแห่งความร่วมมือ ๗.อาชีพพื้นฐาน ๘.อนามัยแข็งแรง ๙.อนุบาลโดดเด่น ๑๐.อากัปกิริยาดี) การสร้างบรรยากาศของการขับเคลื่อนงานตามหลัก ๔ ต้อง ๒ ไม่ (๔ ต้อง ๑.ต้องมีความคิด ๒.ต้องมีจิตบริการ ๓.ต้องสมานสามัคคี ๔.ต้องมีเครือข่าย, ๒ ไม่ ๑.ไม่จ้องจับผิดและคิดลบ ๒.ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง) เป็นต้น มีการแสดงความยินดีกับบุคลากรและสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งทำกิจกรรมเกี่ยวกับเขตสุจริต ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จังหวัดระยอง