สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัด “ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

18-20 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการอบรมโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยนายนิรัติ  โปร่งแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานให้ทราบว่าการจัด“ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ครั้งนี้เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-19 ปี และให้ผู้เข้าอบรมเป็นแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และขยายผลสู่เพื่อนักเรียนและเยาวชนเพื่อช่วยกันป้องกันและต้ายภัยยาเสพติด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ลูกเสือและเนตรนารีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมด้วยครูผู้ควบคุมจากโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 35 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมลูกเสือและเนตนารี 140 คน และครูผู้ควบคุม 35 คนเข้าอบรมทั้งสิ้น 175 คน คณะวิทยากรจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและข้าราชการบำนาญในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการเข้าค่าย  2 คืน 3 วัน