สพป.ชัยภูมิ เขต2ประชุมปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูม เขต 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมี นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เป็นวิทยากรและร่วมประชุมชี้แจง และมีพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ทั้งนี้ เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กพิการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เยี่ยมให้กำลังใจกับคณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย