สพป.ชัยนาท รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30-09.20 น. > ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยนางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ รับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561 ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง VDO Conference ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง คือ – วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราชและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัฐกาลที่ 5 – ช่องทางการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีกับประชาชนผ่าน Social Media 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง คือ – การประชุมจัดทำคู่มือการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับ EEC – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี – เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพไฟไหม้อาคารเรียนของโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น – สพฐ.ยกเลิกข้อสอบกลาง ให้อำนาจโรงเรียนออกข้อสอบเอง – การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง คือ – แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและ การดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 – การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย  ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท