รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสำรองโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมกับจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

หนังสือ ศธ04006/ ว3964 และ รายละเอียดและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรอง ดังไฟลืแนบนี้ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษากับจังหวัดเฮียวโกะ