ชื่นชม 3 ผลงานเด่นน.ส.ดัชนียา รัตนศิริ (แยม) โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม.19 ชนะใจกรรมการคว้านักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปี 2561 (มีคลิป)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 12 กรกฎาคม  2562 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนาม ปรากฏว่ามีชื่อของนางสาวดัชนียา รัตนศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวังโพนงามวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) กลุ่มจังหวัดที่ 9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก

นางสาวดัชนียา รัตนศิริ  ชื่อเล่น  แยม  อายุ 18 ปี  บิดาชื่อ นายประเสริฐ รัตนศิริ มารดารชื่อ นางวันเพ็ญ รัตนศิริ อาชีพ ค้าขาย เป็นชาวตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ปัจจุบัน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ด้วยผลงานเชิงประจักษ์ 3 เรื่องเด่น  คือ

1. นางสาวดัชนียา รัตนศิริ เป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามคุณลักษณะพื้นฐาน  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดีทุกกิจกรรม เป็นผู้ที่กล้าแสดงออก  เป็นผู้นำ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากโรงเรียนและชุมชนอยู่เสมอ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ครอบครัว  ครู และชุมชน  เช่น ประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย เป็นผู้ที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำที่ดี มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความยุติธรรม  และมีความเป็นประชาธิปไตย จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย และจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น  5th ASEAN Youth forum ณ ประเทศบรูไน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ สามวัย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้เป็นที่รู้จักทั้งในโรงเรียน ชุมชน และจังหวัด  คือ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ณ รัฐสภา ในงานเวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 28  เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ทำเนียบรัฐบาล  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย และโครงการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ระดับ จังหวัดและอำเภอ

2. นางสาวดัชนียา รัตนศิริ เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา และเป็น Young Guide  ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ชอบอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น อีกทั้งยังชอบทำสิ่งใหม่ พบเจอเพื่อนใหม่ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จึงได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสามัคคุเทศก์น้อยเมืองด่านซ้าย เพื่อศึกษาประวัติ วัฒนธรรมเมืองด่านซ้าย อีกทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอด เรื่องราวต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยว  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ได้อย่างดีจึงได้เป็นจิตอาสามัคคุเทศก์น้อยสองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เคยต้อนรับเอกอัครราชทูตจากสหราชอาณาจักร ภูฏาน ต้อนรับและแนะนำเมืองเชียงคานให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาครั้งเมื่อมาเยือนจังหวัดเลยอีกด้วย

3. นางสาวดัชนียา รัตนศิริ เป็นผู้ที่มีความสนใจ เรียนรู้ ขยันฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม  เมื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จึงเป็นเหมือนการเปิดโลกให้กว้างขึ้น  ในตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ทำให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ได้รับทั้งประสบการณ์ ความรู้ วิธีการ ส่งผลให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ รอบด้าน  มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และทำให้มีเพื่อนทุกประเทศในอาเซียน และอีกหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา เช่น เข้าร่วมประชุม 5th ASEAN Youth forum ณ ประเทศ บรูไน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  Young ASEAN +3 social entrepreneur ณ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแสดงวัฒนธรรมในงาน Halong carnival ณ ประเทศเวียดนาม เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน  Multi Skills Competition และเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน Impromptu Speech

https://www.youtube.com/watch?v=-8AVemXXP0k

อ้างอิง  http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54515&Key=news18

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูธนะพัฒน์  ทองผู้บาล  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม.19

………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน