สพม.๒๘ ประชุมนิเทศ ติดตาม DLIT โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามโครงการพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๒๘ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม. เขต ๒๘ นางสาวพรจันทร์ พรศักดิ์กุล ข้าราชการบำนาญ อดีตนักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการพิเศษ สำนักพระราชวัง นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑, ๒, ๔ และสพม. ๒๘ ผอ.และครูโรงเรียนพี่เลี้ยง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุม