สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูคลังสมองรอบ 3

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมองรอบที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) ตามนโยบายของ สพฐ.ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนฯที่ สพป.คัดเลือก 3 ปี/รอบ และครั้งนี้เป็นรอบที่ 3  เกณฑ์การพิจารณาโรงเรียนที่เสนอขอบุคลากรฯ ตามประกาศ สพฐ. คือ 1.มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 80 คน ไม่เกิน 500 คน ในโรงเรียนที่เปิดสอนทุกระดับชั้น   2.เป็นโรงเรียนที่ไม่อยู่ในโครงการครูคลังสมองรอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2562  3.ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ในสาขาที่เสนอขอ 4.เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ให้สูงขึ้น  ทั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน  โดยสรุป ได้ดังนี้ บุคลากรวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 โรงเรียน บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 11 โรงเรียน โดยได้ดำเนินการให้บุคลากรทั้ง 22 โรงเรียนมาประชุมเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3