สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการการติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมโครงการปฏิบัติการการติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 วัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านสุจริตไปใช้ในสถานศึกษาให้เกิดผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับโรงเรียน ห้องเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกัลปังหา สพป.นศ.3