ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) Professional Learning Community ในศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) Professional Learning Community ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทำงานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้การทำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT นั้นเอง ซึ่งการลงพื้นที่พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายชลาลัยพัฒนา ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำกับดูแลแนะนำ ในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัยให้พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย,สติปัญญา,อารมณ์และสังคม ในระดับประถมศึกษา (ป.1) เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ อาทิ เขียน อ่านสระเสียงยาว เขียนลำดับ 1-100 ได้ บวกและลบ จำนวนนับ 1-100 และแก้โจทย์ง่ายๆได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) เน้นค้นพบตนเอง วัดความถนัดทางการเรียน วัดแววความสนใจ และความสามารถของนักเรียนพร้อมส่งเสริมและพัฒนาตามความสนใจของนักเรียน จนนำไปสู่การเลือกเรียนตามความสามารถของตนเองได้