อ่างทอง อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันเสาร์ที่ 20  กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สมเกียรติ  แก้วมณี  รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวราย   ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  รุ่นที่ 1-8 จำนวน 88          โรงเรียน รุ่นที่ 2 จำนวน 54 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรม 142  คน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  อบรมระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 และเป็นการอบรมทดแทนครูเกษียณอายุราชการหรือเปลี่ยนงานใช้วิธีการโดยถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านช่องทาง You Tubeของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.