สพป.พิษณุโลก เขต 1อบรมทางไกล“โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดกลุ่มเป้าหมายของสพฐ. รุ่นที่ 9 รุ่นที่ 1-8 และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 19 โรงเรียน รวม 30 คน ระยะเวลาการอบรม วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศด้วยกระบวนการสำรวจ การสืบเสาะ มีความเจ้าเรื่องการทำโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยการฝึกอบรมผ่านระบบทางไกล ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพี่เลี้ยงจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จากครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก /โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม/โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ/โรงเรียนบ้านพลายชุมพล/โรงเรียนวัดกรมธรรม์ และโรงเรียนนิคมบางระกำ 2

ปชส.สพป.พิษณุโลก เขต 1: ภาพ/ข่าว