ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๓/๖๒

วันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๓/๖๒ โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบการอบรมฯ ผู้รับการฝึกจะต้องสามารถปลูกฝังอุดมการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัวที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ และประชาชน ได้สำนึกความเป็นจิตอาสา ตลอดจนสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศไทย และสามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๔ กองทัพภาคที่ ๔ (ภาคใต้) ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช