สพฐ.อบรมงานเทคนิคห้องสมุดและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ประธานคณะอนุกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมงานเทคนิคห้องสมุดและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ระหว่างวันที่ 22 – 24  กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ตามที่โครงการกองทุนการศึกษาจัดอบรมงานเทคนิคห้องสมุดและแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ครูบรรณารักษ์ เป็นการพัฒนาบุคลากรครูบรรณารักษ์ให้มีแนวทางในการจัดบริการส่งเสริมการอ่าน  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคสังคมดิจิทัล ซึ่งจะมีการอ่านน้อยลง บรรณารักษ์จำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจหนังสือและสื่อที่จะช่วย  ในการอ่านการค้นคว้า การได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดทั้งระดับประถมและมัธยมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ครูบรรณารักษ์ได้เห็นตัวอย่างไปปรับใช้  ในการจัดบริการและจัดบรรยากาศห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการบริการห้องสมุดแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24  กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  มีครูบรรณารักษ์เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน การอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมูลนิธิสร้างเสริมการอ่าน นอกจากนั้นยังนำครูบรรณารักษ์ได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกและห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชาลัยอีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ให้กว้างไกล

การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน และบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกระเป๋า หมวก เสื้อและสมุดบันทึก

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ