สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมเตรียมจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการเตรียมจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาการบูรณาการหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยปัญหายาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมกับหลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สำหรับกิจกรรมที่จัดให้คำนึงถึงความน่าสนใจและประทับใจกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้มีคณะกรรมการจัดเตรียมงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มเย็น อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า การประชุมชี้แจงเตรียมจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ครั้งนี้เพื่อวางแผนกำหนดหลักสูตรการอบรมโดยบูรณาการขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และโครงการสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 “บ้านบ่อน้ำร้อน” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 70 คนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน โดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นหลักในการบริหารค่าย ส่วนเนื้อหาการอบรมกำหนดให้เป็นทักษะชีวิต รวมถึงการนำกระบวนการ Active Learning มาใช้ประจำฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ลูกเสือกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในค่าย ลูกเสือการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด กิจกรรมเรียนรู้ตัวตนที่แท้จริง กิจกรรมการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก กิจกรรมลูกเสือเสือกับการชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว