โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น

   วันที่  20  กรกฎาคม  2562  ณ  โรงแรมเพชรเกษม จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จัดโครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2562  ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  มีงานทำ – มีอาชีพ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความประสงค์ให้โรงเรียนสร้างความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาอื่น โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดกิจกรรม “เปิดโลกการทำงาน”ขึ้น  กิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อจุดประกายให้ครูวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับหลักการ แนวคิด แนวทางในการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 76 คน   หลักสูตรและวิทยากรการอบรม ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล โรงเรียนบ้านตรึม โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง และวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายวันชัย  คำพาวงศ์  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมละบรรยายพิเศษ