สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกลสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 9

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกลสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (Pedagogy)  2. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ (Inquiry) 3. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 4. เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินโครงงาน เพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 5. เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ให้มีคุณภาพ คณะวิทยากรประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และคณะครูปฐมวัย ที่เป็นวิทยากรแกนนำ  ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัย ในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 57 คน  ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ

57 คน  ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ