สพม.15 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม15 และบุคลากร สพม.15 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2562 ของ สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยนางสดใส นิยมจันทร์ นางสุนีย์ สิทธิธนะ และนางจตุพร เรียงความ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม15 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวม และลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจติดตามเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมพงศ์ สัจจาภรณ์ ผอ.โรงเรียน และบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร