รับการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School รุ่นที่ 1สังกัด สพม.15

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม. 15 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี และบุคลากรโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะติดตาม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการในระยะปีแรกของการดำเนินงาน รุ่นที่ 1 และกล่าวต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการประเมิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และผู้แทน บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งมีนางเบญจวรรณ กฤษ์สมเด็จ เป็นหัวหน้าคณะติดตาม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานสรุปผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากการเข้าร่วมโครง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด จุดเด่นของห้องเรียนแห่งนี้ มีชื่อว่าห้องเรียนทำมาค้าขาย เพื่อปลูกฝังขยายผลให้รู้จักอาชีพ และระบบการเข้าถึงตลาดชุมชน ผ่านสินค้าพื้นเมืองที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ได้ร่วมสร้างระบบคิดเชิงพาณิชย์ระดับกลุ่มย่อยผ่านห้องเรียนพิเศษ และในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนภาคเอกชนและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่มอบสิ่งดีดีแกเยาวชนในพื้นที่ปัตตานี