สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์พึงมีหลังเกษียณอายุราชการ

วันที่  22  กรกฎาคม  2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป. ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 จำนวน 65 ราย ได้ตรวจสอบข้อมูลของตนและกรอกข้อมูลในเอกสารยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญได้ถูกต้อง   ครบถ้วน   และเพื่อสร้างความรู้   ความเข้าใจ   สิทธิประโยชน์พึงมีหลังเกษียณอายุราชการ   โดยนางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี