สพป.นราธิวาส เขต 3 ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา

>>>>>>วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา และคณะครู ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดุซงญอ และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาผดุงมาตร เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net และ I-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3