ผอ.สพม.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นร.เรียนร่วม หลักสูตรทวิศึกษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562  นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ลงพื้นที่พบปะนักเรียน เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรทวิศึกษา)  ณโรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพตากใบ จำนวน 3 สาขาวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาช่างเชื่อมโลหะ และวิชาไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นการเปิดทางเลือกทางการศึกษาให้กับนักเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่า มีนักเรียนที่เรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษา ทั้งสิ้น 121 คน และมีนักเรียนที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ เรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษานี้เช่นกัน ทั้งนี้ นายราเมศ น้อยสุข ผอ.โรงเรียนตากใบ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ได้มีความใส่ใจ และคาดว่าการจัดหลักสูตรทวิศึกษา จะได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่ และเป็นการต่อยอดทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง