รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศให้มีโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) จํานวน 19 โรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป โดยสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะและช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัด สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยได้ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการจัดประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) ครั้งนี้ขึ้น ระหว่าง วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน สภาพปัญหา อุปสรรค ความต้องการสนับสนุน และข้อเสนอแนะของศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนศูนย์พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) หลังจากนำไปทดลองปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อพัฒนาต่อยอดวิชาการให้แก่โรงเรียนดังกล่าวต่อไป

นายพีระ รัตนวิจิตร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถือเป็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยได้เน้นย้ำถึงการปลูกฝังและสร้างเด็กให้เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงขอเน้นย้ำให้ทุกท่านได้ดําเนินกิจกรรมตามบทบาทอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะ และช่วยเหลือแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดได้ โดยโรงเรียนต้องรายงานผลมายังเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทาง สพฐ. จะลงติดตามและประเมินผลโครงการต่อไป และขอขอบพระคุณวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคปทั้ง 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน และอาจารย์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเกษมพิทยา ที่อนุเคราะห์ให้ศึกษาดูงาน โดยเชื่อว่าทุกท่านถือเป็นบุคลากรหลักที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพต่อไป

ภาพ : ชุติมา
ข่าว : ฐิติมา