สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข อ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการรับฟังความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมสรุปหาแนวทางร่วมกันในพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เก่ง ดี มีสุข อ่านออก เขียนได้ มีทักษะในการสื่อสาร คิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยีเป็น และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ , คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา และประธานกลุ่มโรงเรียน เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง