สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

วันที่  24  กรกฎาคม  2562  เวลา  10.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตคุณภาพการศึกษานาดี 1-3 และเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1  จำนวน  39  โรงเรียนๆ ละ  3  คน  ซึ่งคณะวิทยากรเป็นบุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และครูในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน   ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2